NOVES MATÈRIES OPTATIVES INTEREDATS a l’ESO – CURS 19-20

Aquest curs l’escola ofereix un currículum optatiu amb una visió competencial, global i transversal amb matèries quadrimestrals que es treballen en grups reduïts interedats amb alumnat de 1r, 2n i/o 3r d’ESO.

Aquest primer quadrimestre han pogut escollir entre:

 A qui em crec? (Fake news). Té com a objectiu despertar i formar l’esperit crític de l’alumnat davant els continguts d’actualitat.

Emprenedoria. Per treballar l’autonomia i la iniciativa personal dins d’un marc de treball en equip eficient, així com habilitats i competències de l’àmbit comunicatiu i lingüístic que s’han aplicat en la presentació final del projecte davant dels altres instituts, entitats participants i els representants de l’ajuntament.

Arduino. Optativa de robòtica que té com a objectiu facilitar l’aprenentatge de l’alumne de conceptes relacionats amb la tecnologia -l’electricitat, l’electrònica i la programació- a través de l’experimentació.

Welcome to Broadway. Per millorar la producció oral en llengua anglesa de l’alumnat i d’aquesta manera consolidar aprenentatges lingüístics, generar confiança en la pròpia competència en llengua anglesa i aprofundir en el desenvolupament de la competència digital.

Let’s talk in english! Optativa per millorar la fluïdesa i pronunciació oral en llengua anglesa de l’alumnat. Millorar la capacitat de mantenir una interacció oral i fer-se entendre en un conjunt de situacions, oferir i demanar explicacions personals en un debat informal i expressar de manera comprensible la idea que es vol comunicar.