L'ESCOLA

Amb més de 50 anys d’història, l’Escola Casa Nostra és un centre privat, concertat amb la Generalitat de Catalunya, que va néixer de la iniciativa de la Institució Magdalena Aulina per donar resposta a les necessitats de la societat.

 

Al llarg dels anys, l’escola s’ha consolidat com un espai d’aprenentatge, de creixement personal, d’educació en valors perquè els nostres alumnes puguin desenvolupar les seves capacitats i esdevenir persones autònomes, equilibrades, responsables i felices, preparades per integrar-se en una societat exigent i canviant.

 

A Casa Nostra els vostres fills i filles creixen amb nosaltres des de l’etapa d’infantil -Llar i Parvulari- fins a l’Educació Secundària Obligatòria.

Empremta de futur!

LÍNIA PEDAGÒGICA
ACCIÓ TUTORIAL

 

L’educació per la convivència és la base per aconseguir el creixement integral de la persona i crear un ambient harmònic.

La Tutoria és fonamental per aconseguir unes relacions humanes respectuoses, dialogants i col·laboradores.

Treballem per al desenvolupament de les habilitats socials i comunicatives i l’educació emocional. Promovem hàbits. Fomentem valors, actituds i conductes positives.

PRÀCTICA EDUCATIVA

 

La qualitat educativa que oferim als nostres alumnes parteix dels principis pedagògics de l’escola i de la nostra acció docent.

 

Partim d’un aprenentatge significatiu i oferim als alumnes els elements necessaris per facilitar aprenentatges posteriors i funcionals. Aprendre a aprendre.

 

Fomentem la renovació pedagògica i educativa a través de projectes.

 

Adoptem una metodologia didàctica oberta, flexible, coherent creativa, a partir de les experiències personals i la realitat propera, respectant les individualitats dels nostres alumnes.

 

Afavorim un aprenentatge que possibiliti el desenvolupament d’actituds de participació, col·laboració i cooperació.

 

Fem partícips els alumnes del seu propi procés educatiu, potenciant al màxim les seves capacitats.

 

Utilitzem l’avaluació com una eina d’aprenentatge.

 

Potenciem la progressió i la continuïtat dels aprenentatges d’una
manera coordinada, amb la selecció i seqüenciació coherent dels objectius, utilitzant els recursos adients a cada nivell educatiu.

 

L’ensenyament-aprenentatge, sobretot en les primeres etapes, es construeix sobre la base de les vivències, l’observació i l’experimentació.

ESTRATÈGIES ORGANITZATIVES I RECURSOS METODOLÒGICS

 

Atenció a l’alumnat:

– Desdoblaments
– Dos docents a l’aula
– Atenció individualitzada i/o en petit grup
– Tutories i assemblees
– Tutoria i seguiment individualitzat

Orientació psicopedagògica:

– Assessorament a l’equip docent
– Suport i orientació a l’alumnat i a les famílies

Professorat especialista i de suport
Formació permanent del personal docent

ORGANIGRAMA
ORGANIGRAMA 22-23_300-01
EQUIP DIRECTIU

Representants de l’Entitat Titular: Lucía Pellejero i Carme Feliu

Gerent: Juan Ortega
Directora: Anna Vilà
Sotsdirecció: Carme Feliu
Cap d’Estudis de primària: Raquel Padrós
Cap d’Estudis d’ESO: Jordi Mossoll

Coordinació primària-secundària: Irene Casadevall

Cap d’Administració i Secretaria: Imma Clos

CONSELL ESCOLAR

Presidenta: Anna Vilà
Representants de l’Entitat Titular: Carme Feliu, Juan Ortega i Magdalena Turón.
Representants del professorat: Jordi Banal, Irene Casadevall, Anna López, Raquel Padrós.
Representants pares i mares: Joan José Gómez, Antoni Mach, Jordi Rustullet, Cristina Sabrià.
Representants de l’alumnat: Martí Serra, Mar Vila de la Concepción.

Representants del personal d’Administració i Serveis: Natàlia Barberan.
Representant de l’Ajuntament: Ester Busquets.

JUNTS, FAMÍLIA I ESCOLA

La col·laboració família-escola és imprescindible per orientar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge i de desenvolupament personal.

 

Des de l’escola, activem diverses iniciatives per potenciar una relació fluïda amb les famílies i avançar en l’educació dels alumnes amb criteris compartits. Cada curs, les famílies són convidades a participar en activitats del centre perquè coneguin i visquin la metodologia i la dinàmica del centre i la comparteixin amb els seus fills.

 

L’escola Casa Nostra posa a disposició de les famílies diferents canals de comunicació amb el centre i l’equip docent:

 

– Reunió informativa d’inici de curs
– Reunió anual de curs
– Entrevistes personals amb els tutors
– Entrevistes amb direcció, cap d’estudis, professorat,…

 

I vies de comunicació diària: plataforma digital del centre, agenda personal dels alumnes, comunicació telefònica, correus electrònics, xarxes socials, circulars i plafons informatius.

EL FINESTRÓ

Consulta aquí les darreres edicions de les revistes.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

AMPA
50anys
Magadalena-Aulina