L'ESCOLA

Amb més de 50 anys d’història, l’Escola Casa Nostra és un centre privat, concertat amb la Generalitat de Catalunya, que va néixer de la iniciativa de la Institució Magdalena Aulina per donar resposta a les necessitats de la societat.

 

Al llarg dels anys, l’escola s’ha consolidat com un espai d’aprenentatge, de creixement personal, d’educació en valors perquè els nostres alumnes puguin desenvolupar les seves capacitats i esdevenir persones autònomes, equilibrades, responsables i felices, preparades per integrar-se en una societat exigent i canviant.

 

A Casa Nostra els vostres fills i filles creixen amb nosaltres des de l’etapa d’infantil -Llar i Parvulari- fins a l’Educació Secundària Obligatòria.

Empremta de futur!

LÍNIA PEDAGÒGICA
ACCIÓ TUTORIAL

 

L’educació per la convivència és la base per aconseguir el creixement integral de la persona i crear un ambient harmònic.

La Tutoria és fonamental per aconseguir unes relacions humanes respectuoses, dialogants i col·laboradores.

Treballem per al desenvolupament de les habilitats socials i comunicatives i l’educació emocional. Promovem hàbits. Fomentem valors, actituds i conductes positives.

PRÀCTICA EDUCATIVA

 

La qualitat educativa que oferim als nostres alumnes parteix dels principis pedagògics de l’escola i de la nostra acció docent.

 

Partim d’un aprenentatge significatiu i oferim als alumnes els elements necessaris per facilitar aprenentatges posteriors i funcionals. Aprendre a aprendre.

 

Fomentem la renovació pedagògica i educativa a través de projectes.

 

Adoptem una metodologia didàctica oberta, flexible, coherent creativa, a partir de les experiències personals i la realitat propera, respectant les individualitats dels nostres alumnes.

 

Afavorim un aprenentatge que possibiliti el desenvolupament d’actituds de participació, col·laboració i cooperació.

 

Fem partícips els alumnes del seu propi procés educatiu, potenciant al màxim les seves capacitats.

 

Utilitzem l’avaluació com una eina d’aprenentatge.

 

Potenciem la progressió i la continuïtat dels aprenentatges d’una
manera coordinada, amb la selecció i seqüenciació coherent dels objectius, utilitzant els recursos adients a cada nivell educatiu.

 

L’ensenyament-aprenentatge, sobretot en les primeres etapes, es construeix sobre la base de les vivències, l’observació i l’experimentació.

ESTRATÈGIES ORGANITZATIVES I RECURSOS METODOLÒGICS

 

Atenció a l’alumnat:

– Desdoblaments
– Dos docents a l’aula
– Atenció individualitzada i/o en petit grup
– Tutories i assemblees
– Tutoria i seguiment individualitzat

Orientació psicopedagògica:

– Assessorament a l’equip docent
– Suport i orientació a l’alumnat i a les famílies

Professorat especialista i de suport
Formació permanent del personal docent

ORGANIGRAMA
EQUIP DIRECTIU

Representants de l’Entitat Titular: Lucía Pellejero i Carme Feliu

Gerent: Joan Ortega
Direcció i coordinació pedagògica: Anna Vilà , Carme Feliu i Irene Casadevall
Orientació escolar i acompanyament emocional: Raquel Padrós, Jordi Mossoll
Secretaria acadèmica: Imma Clos

 

COORDINACIONS D’ETAPA

1r cicle Educació infantil: Anna López
2n cicle Educació infantil: Natàlia Nolla
Primària: Jordi Banal
Secundària: Sílvia Zamudio

 

ORIENTADOR ESCOLAR

Marçal Bancells

 

ASSESSOR ECONÒMIC

Xavier Codina

 

SECRETARIES:

Barca: Eli Batalla
Finca: Maria Rosa Turon i Natàlia Barberan

CONSELL ESCOLAR:

Directora (Presidenta del consell): Anna Vilà i Trias

 

Representants de la titularitat:
1. Carme Feliu Torrent
2. Magdalena Turon Rabassedas
3. Juan Ortega Rueda

 

Representants del professorat:
1. Jordi Banal Vila
2. Raquel Padrós Suarez
3. Anna López Moscoso
4. Xavier Codina Vicente

 

Representants dels pares d’alumnes:
1. Lorda Güell Gratacós (Presidenta AMPA)
2. Cristina Sabrià Pacreu
3. Jordi Rustullet Tallada
4. Antoni Mach Aubert

 

Representants de l’alumnat:
1. Martí Serra Serra
2. Mar Vila de la Concepción

Suplents:

Estel Masó Padrós
Paula Moreta Busquets

 

Representant del personal d’administració i serveis: Natàlia Barberan Planas

 

Representant de l’Ajuntament de Banyoles: Anna Comalat Roca

JUNTS, FAMÍLIA I ESCOLA

La col·laboració família-escola és imprescindible per orientar l’alumne en el seu procés d’aprenentatge i de desenvolupament personal.

 

Des de l’escola, activem diverses iniciatives per potenciar una relació fluïda amb les famílies i avançar en l’educació dels alumnes amb criteris compartits. Cada curs, les famílies són convidades a participar en activitats del centre perquè coneguin i visquin la metodologia i la dinàmica del centre i la comparteixin amb els seus fills.

 

L’escola Casa Nostra posa a disposició de les famílies diferents canals de comunicació amb el centre i l’equip docent:

 

– Reunió informativa d’inici de curs
– Reunió anual de curs
– Entrevistes personals amb els tutors
– Entrevistes amb direcció, cap d’estudis, professorat,…

 

I vies de comunicació diària: plataforma digital del centre, agenda personal dels alumnes, comunicació telefònica, correus electrònics, xarxes socials, circulars i plafons informatius.

EL FINESTRÓ

Consulta aquí les darreres edicions de les revistes.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

AMPA
50anys
Magadalena-Aulina